Wák̓idis - Brett Waterfall

H̓ṃbaqas Q̓áq̓áuƛ̓amas: Lead Educator

Waí Wák̓idisxƛaṇugva gṇúgva haíɫzaqv gi c̓u̓ṇ́ƛas qs ǧáǧṃpaǧvúɫ du̓ṇ́t qu lay̓isi w̓áláx̌λi ƛíɫa

Gi h̓uá Hílítisxƛa du ⅄íkvṃixƛa qs q̓ísq̓iá

Gi h̓uá C̓uṃ́qalaqsxƛa du Vicky Waterfallxƛa qs ǧaiǧáǧṃ́ǧvuɫa

Gi h̓uá N̓ác̓ixƛa du John Waterfallxƛa qs ǧaiǧáǧṃpaǧvúɫa

Mál̓iánugva du qs ǧṇṃ́a Q̓vúswáṇxƛa’ai

Yúdúx̌vs sásṃnugva gi h̓uá H̓ík̓álálisxƛa qs w̓ísṃs x̌vṇúkva

Gi h̓uá Qvúsax̌ḷágilisxƛa du C̓úlíxax̌ḷaǧasxƛa qs qaǧṇḿs sásmá

W̓álas h̓ík qs w̓úw̓áx̌di la qs h̓ík̓ímásaiga pk̓válá qṇtxv n̓ísṃáx̌ pk̓válásax̌ haíɫzaqvḷa la k̓vqḷáyax̌v

Núgva ǧiálaka’au k̓vámiɫ du qs ǧáǧṃpaǧvúɫa du qṇtxv nín̓uáqḷagvuɫa qs li ga gála q̓áq̓úƛ̓a qṇtxv pk̓válásax̌ du qṇtxv ǧvi’ínaíyas haíɫzaqv

Higíɫ la qs h̓ík̓ímásiga pk̓válá la k̓vqḷáyax̌v

Q̓áq̓úƛ̓anugva haíɫzaqvḷa gála giṇugva láyaxc̓í sk̓úḷ la SFUyax̌i nugva h̓uá h̓íkuá ǧváɫaiy̓ut sk̓úḷ gi la 2018 la qaíx̌v

Gi h̓uá h̓ík qs w̓úw̓áx̌di la qs haílíħasuiga yis haíɫcístut du HTC qṇ qs q̓áq̓úƛ̓amasi qṇtxv gvúkvḷaút haíɫzaqvḷa λu̓ḷá

Waí my name is W̓ák̓idis and I am Haíɫzaqv. W̓ák̓idis is my Haíɫzaqv name given to me by my late grandfather George Housty when he had his last potlatch. My q̓vṃ́siwa name is Brett Waterfall. My parents are John and Pauline Waterfall. Their Haíɫzaqv names are ⅄íkvṃi and Hílístis.  My mother is a w̓úmaqs , high ranking woman, through the name given to her by her late grandmother.  On my mothers side my late grandparents are George and Peggy Housty. Their Haíɫzaqv names were N̓ác̓i and C̓uṃ́qḷaqs. My grampa George was a hím̓ás head Chief of the y̓ísdáitx̌v tribe and head of the Eagle Clan among Haíɫzaqv. My Granny Peggy was a w̓úmaqs of the w̓úyalitx̌v tribe and head of the Wolf Clan among the Haíɫzaqv. On my father’s side my late grandparents are John Waterfall and Vicky Waterfall. They were of English and Polish decent. I am married and my wife’s name is Farrah Waterfall. She is from the Secwepemc people of Kamloops. Her Haíɫzaqv name given to her is Q̓vúswáṇ. We have three children together. Their names are Noah, Maiya and Anaya Waterfall. Their Haíɫzaqv names are H̓ík̓álális , Qvúsax̌ḷágilis and C̓úlíxax̌ḷaǧas

My mother Pauline has been a huge influence in my life by raising me in our Haíɫzaqv customs and culture. She was the one who first put that interest in me to learn about our ways. When I first started to learn my Haíɫzaqv language I spent a long time sitting with and learning from my late grandparents George and Peggy Housty. They were my main mentors and teachers. I also was privileged to sit with and learn from many of our other dear Haíɫzaqv elders. Many of whom are not here anymore. It is because of their patience in teaching me that I’m able to speak and understand my language today. I am forever grateful to them. I learned to speak my language first long before I finished any university training. This was more important to me. I did officially finish my B.A. in Linguistics / First Nations studies at S.F.U. in 2018.

I was hired by haíɫcístut language revitalization department of Heiltsuk Tribal Council as the head teacher for the Haíɫzaqv / SFU INLG program in Bella Bella in July 2020. I am team teaching alongside my younger cousin Ǧvu̓í Rory Housty. We also have a dedicated staff of T.A.’s and n̓in̓uáqḷa elders who assist us with our program and other language initiatives in our community.

This is an absolute dream come true for me to return home and teach my language once again. I am able pass down the teachings of my late grandparents and our dear elders. We have the opportunity now to train our younger generation to become teachers and keepers of our language as well. I am very grateful to our management and staff in our language department and the Heiltsuk Tribal council for their hard work to make this dream a reality. My grandfather once told me long ago, lṇts h̓íxṃ́ila ɫaúkvs p̓ála qṇ qṇts k̓sai tígvúsuxst̓auxv qṇts pk̓válásax̌ haíɫzaqvḷa It is good for us now to work hard so that we do not lose our language. We are now doing this work and I feel privileged to be apart of it. Waí

Scroll to Top